Gang of Four :

Jiang Qing 

Wang Hongwen 

Yao Wenyuan 

Zhang Chunqiao

Hua Guofeng

Deng Xiaoping

Zhou Enlai

Zhu De

Kang Sheng

Ji Dengkui

Wang Dongxing

Chen Yonggui